Polityka prywatności

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FANCY & ECO Store s.c., A.Krzewicka-Moskwik, B.Moskwik, S.Moskwik z siedzibą w Warszawie, ulica Ustronie 5/3.

Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

Stronę internetową fancyandeco.pl można oglądać bez potrzeby zostawiania danych osobowych w ograniczonym zakresie. Zakup produktów może odbyć się także bez rejestracji profilu użytkownika, niezbędne jest jednak podanie danych teleadresowych w celu realizacji przygotowania i wysyłki zamówionych produktów. Aby mieć pełen dostęp do funkcjonalności sklepu online należy zarejestrować się w Serwisie pozostawiając dane osobowe.

W ramach Serwisu dostępne są dwa rodzaje Użytkowników:

a)         Użytkownik, przez co rozumie się osobę przeglądającą treści dostępne publicznie w Serwisie.

b)         Użytkownik Zarejestrowany, to Użytkownik, który podczas procesu rejestracji pozostawił dane osobowe i po zalogowaniu w Serwisie ma dostęp do swoich danych osobowych, przebiegu procesu reklamacyjnego oraz historii zamówień o zakupów.

Dane osobowe zostawiane są również w celu kontaktu konsultantów ze strony firmy FANCY & ECO Store s.c., A.Krzewicka-Moskwik, B.Moskwik, S.Moskwik.

W zakresie związanym z daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych:

a)    koniecznych do realizacji zamówienia: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego oraz rozliczeniowego,

b)    dodatkowych w celach akcji promocyjnych: data urodzenia.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

 

Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej, a także finalizacji procesu zakupu produktów.

Jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest tak zwane profilowanie. Polega ono na  dostosowywaniu prezentowanych treści i ofert w oparciu o dane związane z zachowaniem Użytkowników Zarejestrowanych w systemie oraz tworzenie profili preferencji Użytkowników Zarejestrowanych. Dane przetwarzane są w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Celem profilowania jest przedstawieniu Użytkownikowi Zarejestrowanych ofert dostosowanych do jego preferencji, wynikających z jego zachowań w Serwisie. Użytkownik Zarejestrowany może zgłosić sprzeciw w zakresie zaprzestania profilowania, a Administrator zobowiązany jest do odnotowania tego faktu w systemie teleinformatycznym Serwisu. Jednocześnie Administrator ma prawo do poinformowania Użytkownika o konieczności usunięcia konta z systemu sklepu jeśli nie wyraża on zgody na profilowanie ofert po zalogowaniu do sklepu.

Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:

a)         przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe w formie Newslettera pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

b)         Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy i system teleinformatyczny sklepu w celu realizacji zamówienia lub zapytania w zakresie zamówienia produktów. Użytkownik może w każdej chwili może żądać usunięcia jego danych osobowych z systemu teleinformatycznego sklepu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie w przeszłości.

c)         Kontaktu telefonicznego, pocztowego lub poprzez pocztę elektroniczną pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ten kontakt, przesyłając jednocześnie CV bądź aplikację o pracę.

 

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa, związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez FANCY & ECO Store s.c., A.Krzewicka-Moskwik, B.Moskwik, S.Moskwik oraz dostępu do swoich danych

a)         Podanie danych jest dobrowolne.

b)         Prawo do sprostowanie, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

c)         uprawnienia do złożenia wobec FANCY & ECO Store s.c., A.Krzewicka-Moskwik, B.Moskwik, S.Moskwik  sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

d)         prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

e)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem:

a)         profilu Zarejestrowanego Użytkownika,

b)         wszystkich formularzy kontaktowych na stronie www.fancyandeco.pl,

c)         wysłania oświadczenia na adres kontakt@fancyandeco.pl

d)         wysłania oświadczenia na adres FANCY & ECO Store s.c., A.Krzewicka-Moskwik, B.Moskwik, S.Moskwik z siedzibą w Warszawie, ulica Ustronie 5/3.

 

Zasady bezpieczeństwa

Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Firmy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Administrator nie planuje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W celu realizacji ofert przedstawianych Użytkownikom oraz działania infrastruktury informatycznej i organizacyjne Administratora dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1.          dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
  2.          dostawcom usług prawnych i doradczych.

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.

Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu Internetowego. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Sklep Internetowy wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;
b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.

Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

 

Nasz sklep ma wykupiony Certyfikat SSL

Zapewniamy poufność przekazywanych danych dzięki stosowaniu protokołu SSL, który efektywnie zabezpiecza przesyłanie danych pomiędzy klientem a sklepem poprzez ich szyfrowanie. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. SSL jest jedną z najlepszych metod zapewniających klientom sklepu bezpieczeństwo podczas przesyłania danych osobowych oraz przy transakcjach finansowych.